Thử thách với 10 câu đố IQ hình học

Bạn cần qnan sát và suy luận để đưa ra quy luật của dãy hình đã cho để chọn được hình còn thiếu.

Câu 1: Điền hình còn thiếu vào dấu hỏi chấm.

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học

>>Đáp án

Câu 2: Hình đã cho giống với hình nào trong bốn đáp án A, B, C và D?

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học - 1

>>Đáp án

Câu 3: Hình đã cho được ghép từ các hình nào?

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học - 2

>>Đáp án

Câu 4: Hình nào còn thiếu trong dấu ?

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học - 3

>>Đáp án

Câu 5: Hình nào còn thiếu trong dấu ?

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học - 4

>>Đáp án

Câu 6: Hình nào còn thiếu trong dấu ?

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học - 5

>>Đáp án

Câu 7: Chọn một hình trong bốn đáp án A, B, C và D để điền tiếp vào dãy.

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học - 6

>>Đáp án

Câu 8: Chọn một hình trong bốn đáp án A, B, C và D để điền tiếp vào dãy.

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học - 7

>>Đáp án

Câu 9: Hình nào còn thiếu trong dấu ?

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học - 8

>>Đáp án

Câu 10: Hình nào còn thiếu trong dấu ?

Thử thách với 10 câu đố IQ hình học - 9

>>Đáp án

Theo Career Vdiz

Source :https://vnexpress.net/giao-duc/thu-thach-voi-10-cau-do-iq-hinh-hoc-3995909.html?vn_source=Folder&vn_campaign=Box-GiaoDuc&vn_medium=Item-1&vn_term=Desktop&vn_thumb=1

® Copyright of authors and sources is cited by the newspaper.