Phân biệt các từ chỉ giới tính trong tiếng Anh

“Witch” là nữ phù thủy, vậy bạn có biết nam phù thủy trong tiếng Anh là gì?

Câu 1:

Phân biệt các từ chỉ giới tính trong tiếng Anh

>>Đáp án

Câu 2:

Phân biệt các từ chỉ giới tính trong tiếng Anh - 1

>>Đáp án

Câu 3:

Phân biệt các từ chỉ giới tính trong tiếng Anh - 2

>>Đáp án

Câu 4:

Phân biệt các từ chỉ giới tính trong tiếng Anh - 3

>>Đáp án

Câu 5:

Phân biệt các từ chỉ giới tính trong tiếng Anh - 4

>>Đáp án

Câu 6:

Phân biệt các từ chỉ giới tính trong tiếng Anh - 5

>>Đáp án

Câu 7:

Phân biệt các từ chỉ giới tính trong tiếng Anh - 6

>>Đáp án

Câu 8:

Phân biệt các từ chỉ giới tính trong tiếng Anh - 7

>>Đáp án

Câu 9:

Phân biệt các từ chỉ giới tính trong tiếng Anh - 8

>>Đáp án

Câu 10:

Phân biệt các từ chỉ giới tính trong tiếng Anh - 9

>>Đáp án

Theo Fun Quiz

Source :https://vnexpress.net/giao-duc/phan-biet-cac-tu-chi-gioi-tinh-trong-tieng-anh-3995910.html?vn_source=Folder&vn_campaign=Box-GiaoDuc&vn_medium=Item-1&vn_term=Desktop&vn_thumb=1

® Copyright of authors and sources is cited by the newspaper.