Ba bài toán ít người giải đúng

en

Theo PicsStory, ba câu đố toán học nhìn đơn giản nhưng tới 99% số người tiếp cận không tìm ra đáp số đúng.

Câu 1: Tìm đáp án cho chuỗi phép tính sau:

Ba bài toán ít người giải đúng

>>Đáp án

Câu 2: Tìm quy luật của chuỗi phép tính sau:

Ba bài toán ít người giải đúng - 1

>>Đáp án

Câu 3: Tìm đáp án cho chuỗi phép tính sau:

Ba bài toán ít người giải đúng - 2

>>Đáp án

Thanh Hương (Theo PicsStory)

Source :https://vnexpress.net/giao-duc/ba-bai-toan-it-nguoi-giai-dung-3976376.html

® Copyright of authors and sources is cited by the newspaper.